Team | Ecokart 2017

Ecokart 2017S.No NAME S.No NAME
1 Shivram Kumar Rout(Captain) 2 Pramit Kumar Rout(Vice-Captain & Driver)
3 Satyajeet Patnayak 4 Situ Mohapatra
5 Swapna Dutt 6 Dinesh Dora
7 Saipritam Pradhan 8 Subrat Pattanaik
9 Sneha Mishra 10 Prabhudatta Hota
11 Deepak Singh 12 Sabil Danish
13 Satyabrata Behera 14 Sidharth Sankar Rath
15 Pragyansha Mohanty