Team | Ecokart 2016

Ecokart 2016S.No NAME S.No NAME
1 Shubham Pati(Captain) 2 Suman Ranjan Chand(Vice Captain)
3 Sohan Prasad Sahoo 4 Shatrujit Mohapatra
5 Debasis Bera 6 Dibyajyoti Nayak
7 Manish Kumar Kar 8 Sovan Nayak
9 Susneha Rana 10 Chaaya Kumar Das
11 Lohit Kumar Sahoo 12 Payal Gupta
13 Sushree Lipali 14 Pratibha
15 Rajesh Kumar Das